Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Know How Trading B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer : 7036793
Deze Voorwaarden zijn weergegeven in de Nederlandse en de Engelse taal, bij twijfel is de Nederlandsetekst leidend.

A. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
Know How Trading is de besloten vennootschap Know How Trading BV, met inbegrip van aan haar gelieerde dochter-, zuster- en moederondernemingen, of een ander (rechts)persoon die de Voorwaarden gebruikt. Afnemer is iedere wederpartij die met Know How Trading een overeenkomst sluit. Voorwaarden zijn de onderhavige Know How Trading Leveringsvoorwaarden. Diensten zijn alle werkzaamheden en/of diensten in de breedste zin van het woord waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Producten zijn alle zaken, waaronder begrepen containers, welke door Know How Trading worden geleverd. Geleverde zijn Diensten en Producten Contractsom betekent de overeengekomen (financiële) wederprestatie van Afnemer voor de Producten en/of diensten.

Artikel 2. Recht- en forumkeuze
1 Op alle verbintenissen en overeenkomsten tussen Know How Trading en Afnemer is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting waar mogelijk van alle internationale verdragen waaronder begrepen het Weens Koopverdrag.
2 Uitsluitend de aangewezen rechtbank te Breda is in eerste aanleg bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3 De door Know How Trading gevoerde administratie bij de uitvoering van de overeenkomst geldt als dwingend bewijs tussen partijen.

Artikel 3. Toepasselijkheid Voorwaarden
1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Know How Trading en overeenkomsten tussen Know How Trading en Afnemer alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Afnemer enerzijds en Know How Trading en aan haar gelieerde zuster, dochter en moedermaatschappijen anderzijds en op eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst.
2 Van de Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
3 Inkoop- en andere voorwaarden, welke Afnemer van toepassing verklaart, verbinden Know How Trading niet, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk door Know How Trading zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Know How Trading een mededeling van Afnemer dat deze de Voorwaarden van Know How Trading niet aanvaardt en haar eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.
4 Het feit dat Know How Trading een bepaald recht uit de Voorwaarden langere tijd niet inroept brengt niet met zich dat zij dit recht heeft prijsgegeven.
5 Indien om welke reden dan ook een bepaling uit de Voorwaarden geen gelding blijkt te hebben tussen Afnemer en Know How Trading, heeft dit geen enkel gevolg voor de overige bepalingen van de Voorwaarden.
6 Indien Know How Trading bij het uitvoeren van de overeenkomst producten of diensten van derden betrekt, kunnen voornoemde derden de Voorwaarden eveneens jegens Afnemer inroepen.

Artikel 4. Aanbiedingen en overeenkomsten
1 Aanbiedingen zijdens Know How Trading zijn altijd vrijblijvend voor Know How Trading, een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Know How Trading een opdracht of order van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd of nadat Know How Trading met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2 Voornoemde opdrachtbevestiging van Know How Trading wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3 Indien een opdracht of order door aanvang van de uitvoering daarvan is aanvaard door Know How Trading, wordt de opdracht of order geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens eventueel daarop genoemde algemene voorwaarden, op de overeenkomst zijn uitsluitend de Voorwaarden van toepassing.
4 Know How Trading heeft geen ontwerp faciliteiten, Afnemer is verantwoordelijk voor ieder ontwerp,
tenzij anders overeengekomen. Indien Afnemer tekeningen en/of andere gegevens aan Know How
Trading verstrekt worden deze geacht juist te zijn. Know How Trading levert uitsluitend concepten en
schetsen.
5 Bij gerechtvaardigde twijfel over de kredietwaardigheid van Afnemer heeft Know How Trading het recht van Afnemer informatie te krijgen ter beoordeling van die kredietwaardigheid. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Know How Trading zekerheid te stellen voor de nakoming van de contractuele verplichtingen. Know How Trading is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan welke opschorting geen recht van opschorting aan Afnemer geeft.

Artikel 5. Prijzen en levertijden
1 Door Know How Trading vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor levering Ex Works (Incoterms 2010), exclusief de kosten van een eventuele keuring, alle verschuldigde vracht-, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd. Voornoemde kosten alsmede vervoerskosten komen ten laste van Afnemer evenals de gevolgen van wisselkoersen die na het sluiten van de overeenkomst zijn gewijzigd.
2 Know How Trading heeft altijd het recht kostprijsverhogingen welke buiten haar invloedsfeer liggen door te berekenen aan Afnemer. Know How Trading zal die prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van Afnemer te brengen. Aan Afnemer komt het recht op ontbinding van de overeenkomst toe, in het geval de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.
3 Bij huurovereenkomsten is Know How Trading gerechtigd jaarlijks haar prijzen marktconform te verhogen waarbij een verhoging gelijk aan het NPI-percentage in ieder geval als redelijk wordt beschouwd.
4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de Afnemer Know How Trading schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt.
5 Indien een overeengekomen levertijd dreigt te verstrijken en Know How Trading voorziet niet tot nakoming in staat te zullen zijn wegens omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, is zij bevoegd de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel met de Afnemer een nieuwe termijn voor aflevering overeen te komen, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden omtrent overmacht is bepaald.

Artikel 6. Aflevering
1 Alle Producten worden Ex Works (Incoterms 2010) van de vestiging van Know How Trading geleverd.
2 Indien partijen zijn overeengekomen dat Know How Trading het transport van de Producten verzorgt, geschiedt dit op kosten van en voor rekening en risico van Afnemer. Know How Trading neemt geen verzekeringen ter zake uit, indien Afnemer verzekering wenselijk acht, dient zij hiervoor zelf zorg te dragen. Wanneer Producten na het verstrijken van de levertijd door Afnemer niet zijn afgenomen worden deze voor diens rekening en risico opgeslagen. Ook hier geldt weer dat Know How Trading ter zake geen verzekeringen behoeft uit te nemen.
3 Keuringen van het Geleverde zijn altijd de verantwoordelijkheid van Afnemer behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
4 Know How Trading is gerechtigd in delen te leveren indien het Geleverde in gedeelten kan worden geleverd.

Artikel 7. Betaling
1 Afnemer dient facturen te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan vanzelf verzuim intreedt.
2 Vanaf het moment van verzuim is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het totaal openstaande bedrag alsook buitengerechtelijke incassokosten de hoogte waarvan minimaal gelijk is aan het bedrag dat kan worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3 In geval van overlijden, toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van Afnemer zullen al diens verplichtingen jegens Know How Trading onmiddellijk opeisbaar zijn, ongeacht andersluidende afspraken aangaande betaling in de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1 Know How Trading heeft voor haar bedrijf gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven uitgenomen de polissen waarvan op eerste verzoek van Afnemer kunnen worden ingezien. Onverminderd de hierna volgende leden is de aansprakelijkheid van Know How Trading voor iedere schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar(s) in het bewuste geval wordt uitgekeerd.
2 Aansprakelijkheid van Know How Trading voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval uitdrukkelijk begrepen schade aan personen, andere zaken dan Producten, de inhoud van (koel)containers, verlies van winst, derving van omzet en vertragingsschade.
3 De aansprakelijkheid van Know How Trading is beperkt tot de Contractsom van de betreffende overeenkomst.
4 In ieder geval is Know How Trading niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor Afnemer het heeft aangeschaft.
5 Indien Afnemer Producten gebruikt in haar eigen producten die zij aan derden levert of deze anderszins (onveranderd) levert aan een derde, zal Afnemer er zorg voor dragen dat de aansprakelijkheid van Know How Trading jegens die derde is beperkt op een wijze die gelijke is aan of vergelijkbaar is met dit artikel 8.
6 Indachtig lid 5 vrijwaart Afnemer Know How Trading voor iedere aansprakelijkheid van Know How Trading jegens voornoemde derde die de aansprakelijkheid op grond dit artikel 8 overschrijdt.
7 Indien een of meer bepalingen van dit artikel 8 in een bepaalde situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt geacht of anderszins geacht wordt geen deel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van het artikel.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1 Aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Know How Trading en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Know How Trading voorbehouden, zolang Afnemer niet volledige Contractsom en alle bijkomende kosten zoals rente en incassokosten heeft voldaan.
2 Ingeval Know How Trading haar eigendomsvoorbehoud inroept, blijft de Contractsom door Afnemer volledig verschuldigd bij wijze van schadevergoeding aan Know How Trading, onverminderd het recht van Know How Trading tot vordering van volledige schadevergoeding.
3 Indien de Afnemer diens verplichtingen jegens Know How Trading niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Know How Trading gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of bij derden die de zaak voor de Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van de Contractsom per dag.
4 Indien een derde rechten doet gelden of aankondigt dit te zullen doen, waaronder het leggen van beslag, op Producten waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Afnemer gehouden Know How Trading daarover onverwijld te informeren. Tegelijkertijd is Afnemer gehouden die derde onverwijld te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Know How Trading.
5 Zolang Know How Trading haar eigendomsvoorbehoud uit kan oefenen, is Afnemer niet gerechtigd
Producten te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
6 Zolang Know How Trading haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, wordt vanzelf, indien Afnemer Producten verwerkt in haar eigen producten, een bezitloos pandrecht op die producten gevestigd ten gunste van Know How Trading. Indien het voor het geldig vestigen van een pandrecht nadere handelingen nodig zijn, verleent Afnemer daaraan op eerste verzoek medewerking.
7 Afnemer zal zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen beschadiging en diefstal verzekeren.
8 Indien Know How Trading diensten levert aan Afnemer zoals het verbeteren, renoveren of aanpassen van een zaak van Afnemer, heeft Know How Trading altijd het recht volledige betaling te verlangen van de contractsom alvorens zij voornoemde zaak van Afnemer afgeeft.

Artikel 10. Acceptatie en reclame
1 Afnemer is verplicht het Geleverde direct bij aflevering zo volledig mogelijk op beschadigingen, gebreken en/of tekortkomingen (“Onvolkomenheden”) te controleren. Eventuele alsdan constateerbare Onvolkomenheden dienen op de vrachtbrief, de afleverbon, en/of een ander vervoersdocument vermeld te worden en direct schriftelijk aan Know How Trading te worden gemeld bij gebreke waarvan bedoelde document geacht wordt inhoudelijk juist te zijn en het Geleverde vrij van Onvolkomenheden als bedoeld in dit lid 1.
2 Onverminderd het in artikel 10.1 bepaalde, is Afnemer verplicht het Geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk nader op Onvolkomenheden te controleren. Eventuele Onvolkomenheden dienen, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Know How Trading te worden gemeld bij gebreke waarvan het Geleverde vrij van Onvolkomenheden als bedoeld in dit lid 2.
3 Storingen en Onvolkomenheden, die redelijkerwijs niet binnen de in 10.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van het Product schriftelijk aan Know How Trading te worden gemeld.
4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 10.1, 10.2 en 10.3 genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het Geleverde volledig te hebben goedgekeurd.
5 Indien en voor zover de reclame door Know How Trading gegrond wordt gevonden, is Know How Trading uitsluitend verplicht het(de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke Geleverde te vervangen naar keuze van Know How Trading, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6 Het reclameren ontslaat Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Know How Trading en levert nimmer een grond tot verrekening op.
7 Retournering van het Geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Know How Trading en onder de door Know How Trading te bepalen voorwaarden. Afnemer is verplicht het Geleverde op eigen kosten, in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren naar een door Know How Trading nader op te geven adres.

Artikel 11. Garantie
1 Know How Trading garandeert dat op de datum van aflevering het Geleverde in overeenstemming is met de omschrijving in de overeenkomst.
2 Indien Know How Trading van een derde garantie op (een deel van) het Geleverde krijgt, wordt deze garantie onveranderd door Know How Trading aan Afnemer doorgegeven.

Artikel 12. Overmacht
1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Know How Trading, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring ter keuze van Know How Trading zonder dat Know How Trading tot vergoeding van enige schadevergoeding gehouden is, voor zover de overmachtsituatie niet langer duurt dan drie (3) maanden.
2 Onder overmacht die niet voor rekening van Know How Trading komt, wordt in ieder geval verstaan; niet tijdige nakoming door toeleveranciers van Know How Trading, stakingen (in havens), vertraging van (zee)schepen, oorlog, terroristische aanvallen.

Artikel 13. Ontbinding; Annulering
1 Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is Know How Trading Container bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de gevallen als genoemd in artikel 7.3. zonder dat Know How Trading tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
2 Indien de afnemer de overeenkomst wenst te annuleren is vooraf schriftelijke toestemming van Know How Trading Container vereist. In geval van annulering berekent Know How Trading Container aan de afnemer een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding terwijl het tijdstip van ontbinding niet eerder kan ingaan dan 14 dagen na verzending van de schriftelijke toestemming door Know How Trading Container
B. Huurovereenkomsten

Artikel 14. Gebruik van het gehuurde
1 Afnemer is verplicht het gehuurde in goede staat te (onder)houden en het uitsluitend te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. Containers zijn uitsluitend bedoeld voor transportdoeleinden.
2 Indien Know How Trading bij het aangaan van een huurovereenkomst nadere regels ter zake gebruik van het gehuurde stelt, is Afnemer gehouden deze regels na te leven.
3 Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Know How Trading.
4 Know How Trading verhuurt uitsluitend zaken in nieuwstaat. Tenzij uit een schriftelijk document anderszins blijkt, wordt Afnemer geacht het gehuurde in nieuwstaat te hebben ontvangen. Bij een total loss van het gehuurde is de schade aan het gehuurde dan ook de nieuwwaarde van het gehuurde.
5 Defecten aan het gehuurde alsmede schade of verlies dienen onverwijld aan Know How Trading te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden. Afnemer is verplicht de instructies van Know How Trading onverwijld op te volgen. Afnemer mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van Know How Trading zelf schade herstellen.
6 Afnemer is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde en voor schade, van welke aard ook, inclusief brandschade, die gedurende de huurovereenkomst aan het gehuurde wordt toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die Know How Trading dientengevolge lijdt, ongeacht of de schade het gevolg is van de schuld van afnemer, een derde, dan wel is ontstaan ten gevolge van overmacht.
7 Op eerste verzoek van Know How Trading is Afnemer verplicht Know How Trading juiste informatie te verstrekken over de geografische locatie van het gehuurde.

Artikel 15. Verzekeringen
Afnemer neemt een verzekering uit voor alle schade aan of veroorzaakt door het gehuurde. Know How Trading wordt op de polis als medeverzekerde aangemerkt. De verzekering ziet in ieder geval op brand- en bedrijfsschade.

Artikel 16. Huurperiode en Teruggave
1 Teruggave of Teruggeven betekent het feitelijk afleveren van een eigendom van Know How Trading aan Know How Trading na afloop van een huurperiode.
2 De huurperiode vangt aan nadat het gehuurde ofwel door Afnemer bij Know How Trading is opgehaald ofwel door Know How Trading bij Afnemer is afgeleverd ofwel nadat Afnemer anderszins (middellijk) houder van het gehuurde is geworden.
3 De huurperiode eindigt door Teruggave tenzij een langere huurperiode overeen is gekomen, dan eindigt de huurperiode op de overeengekomen datum, behoudens lid 4.
4 Know How Trading heeft, ongeacht eventuele andersluidende afspraken in de overeenkomst het recht onmiddellijke Teruggave te verzoeken in een situatie als genoemd in artikel 7.3. Indien een langere huurperiode is overeengekomen is de schade van Know How Trading in ieder geval de huur voor de resterende tijd van de overeengekomen huurperiode, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Wordt aan voornoemde verzoek tot Teruggave niet onverwijld gehoor gegeven door Afnemer, dan is Know How Trading gerechtigd op kosten Afnemer zelf het gehuurde te revindiceren.
5 Afnemer is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst Terug te geven op een door Know How Trading aan te geven locatie in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond, afgezien van gebruikelijke gebruikssporen, bij gebreke waarvan Know How Trading op kosten van Afnemer voor reiniging en herstel zorg zal dragen.
6 Bij Teruggave wordt het gehuurde geïnspecteerd. Know How Trading zal in het bijzijn van Afnemer iedere tekortkoming in de Teruggave, waaronder begrepen beschadigingen aan het gehuurd of vervuiling van het gehuurde, op de verhuurbon of een ander document (“Verhuurbon”) weergeven.
7 Indien Afnemer de Verhuurbon ondertekent staan daarmee de tekortkomingen tussen partijen vast. Tekent Afnemer de Verhuurbon niet, dan heeft Afnemer 5 werkdagen de tijd om schriftelijk met redenen omkleed aan te geven waarom de Verhuurbon niet wordt ondertekend. Wordt in vernoemde periode niet van Afnemer vernomen, dan wordt de Verhuurbon geacht de tekortkomingen juist weer te geven.
C. Bewaarnemingsovereenkomsten

Artikel 17. Bijzondere bepalingen bewaarneming
1 De bewaarneming vangt aan op het moment dat Afnemer (een van) zijn eigendommen (“het Bewaarde”) plaatst of doet plaatsen op een terrein waarvan Know How Trading houder is (“het Terrein”). De bewaarneming eindigt op het moment dat het Bewaarde weer van het Terrein is verwijderd.
2 Indien op de overeenkomst een bepaalde periode van bewaarneming is overeengekomen en de bewaarneming voor de overeengekomen datum eindigt, is de schade van Know How Trading in ieder geval het bewaarloon over de periode dat de bewaarneming eerder is geëindigd.
3 Know How Trading heeft altijd het recht te verlangen dat al hetgeen zij van Afnemer te vorderen heeft is voldaan voordat het Bewaarde het Terrein feitelijk verlaat.
4 Met het in bewaring geven van het Bewaarde vestigt Afnemer een (vuist)pandrecht op het Bewaarde ten gunste van Know How Trading ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen Afnemer aan Know How Trading verschuldigd is of zal worden. Voornoemde pandrecht vervalt eerst nadat Know How Trading algehele betaling van al het verschuldigde heeft ontvangen.
5 Indien geen bewaarloon overeen is gekomen heeft Know How Trading het recht een bewaarloon naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen.
6 Know How Trading kan de overeenkomst tot bewaarneming te allen tijde opzeggen zonder opgave van reden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de dag van opzegging, zonder dat Know How Trading daarmee verplicht wordt tot vergoeding van enige schade.
7 Afnemer is gehouden ter zake van het Bewaarde een schadeverzekering uit te nemen waarin Know How Trading is meeverzekerd.
8 In afwijking van artikel 8 lid 1 heeft Know How Trading ter zake van bewaarneming geen aansprakelijkheidsverzekering uitgenomen zodat zij iedere aansprakelijkheid ter zake van bewaarneming uitsluit met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.